โยคาเว ชายเค ภูริ ปัญญา ย่อมเิกิดจากการปฏิบัติ  
ประวัติโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ

     จำนวน นักเรียน ปีการศึกษา 2555

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2544
     ผลการสอบ O-net ป.6 ปี 2554
     ผลการสอบ O-net ,.3 ปี 2554
     เว๊บครูไทย
    
 เว๊บครูบ้านนอก
     ครูไทยแลนด์ดอตเน๊ต
    
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
     คุณครูดอตคอม
    
สกสค.กาฬสินธุ์
      วิชาการดอตคอม

   
       
ราคาน้ำมันวันนี้
โรงยิมเนเซี่ยมโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

รายนามผู้บริจาคร่วมสมทบทุนก่อสร้างโรงพลศึกษาโรงเรียนโนนเมืองฯ ปี 2555
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูศิริพร ศรีสมชัย
        
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนฯชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ


.
.
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ร่วมงานประเพณี
บุญบั้งไฟของชุมชนโนนเมือง หมู่ 7 , 8 , 12 โดยมี
นายสมัย คำภาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็น
ประธานจัดงาน และ ท่านนายกเทศบาลตำบลดงลิง เป็น
ประธานเปิดงาน วันที่ 1-3 มิถุนายน 2554 และโรงเรียน
นำนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่ จำนวนหนึ่ง ชมรายละเอียด
และภาพบุญประเพณี <คลิ๊กที่นี่>
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร จัดการอบรมการผลิตสื่อ
และการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนให้แก่คณะครูภายใน
โรงเรียน ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2554
โดยคุณครูเข็มขาติ เขตผดุง , ครูอำนวย แก้วมา เป็นวิทยากร
ครูทุกคนสามารถใช้อินเตอร์เน๊ตเพื่อการสืบค้น และการ
สื่อสารอย่างง่ายได้ จากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
สูง (ดูภาพทั้งหมด คลิ๊ก)

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
นำนักเรียน จำนวน 53 คน (ป.4-ป.6) ไปทัศนศึกษาที่
ปรสาทหินเขพนมรุ้ง , ปราสาทเมืองต่ำ , ภูกระโดง
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยมีคณะครูที่สอน
ประจำชั้นและประจำวิชาร่วมควบคุม จำนวน 10 คน โดยการนำของ นายสมัย คำภาบุตร ผู้อำนวยการ
เมื่อนวันที่ 7 มกราคม 2554 (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพ)

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร จัดสอบธรรมศึกษา
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาสนใจเข้าร่วม
สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก จำนวนมาก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน2553 โดยมีพระคุณเจ้าจากวัดโนนเมือง ฯ
เป็นผู้ดำเนินการสอบ
                      
                      (คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด)

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตำบลดงลิง ประจำปี 2553 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันหลายรายการ และประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลมากมาย
หลายรายการ เช่น ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอายุ
ไม่เกิน 12 ปี 15 ปี ทั้งชาย และหญิง เมื่อ 14-18 พ.ย.53
ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลดงลิง
                         (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพ)

นักเรียนชั้นอนุบาล1-ป.3 ทัศนศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำร้อยเอ็ดและทำบุญไหว้พระที่วัด
ผาน้ำทิพย์ฯอำเภอ หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เมือวันที่ 24  กันยายน  2553 งบประมาณจาก
โครงการเรียนฟรี 15 ปี (SP2)
ของรัฐบาล 15,000 บาทโดยมีคณะครูผู้ปกครอง มีนักเรียนร่วมโครงการ (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกเยี่ยมโรงเรียน
โนนเมืองวิทยาคารหลังจากการมอบโต๊ะเก้าอีและ
ครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน ฯ นักเรียนลครู และผู้ปกครองให้การต้อนรับ โดยท่านนายก ประยูร
เห็มวิพัฒน์ นายกเทศบาลตำบลดงลิง เป็นประธานเปิดงาน
7
กันยายน 2553(คลิ๊กดูภาพ)

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร จัดงานวันภาษาไทย
แห่งชาติ โดยคุณครูศิริพร ศรีสมชัย ผู้รับผิดชอบ ร่วม
กับคณะครู , นักเรียน จัดให้มีการแข่งขันผลงานนักเรียน
ทางด้านวิชาการ การแสดงบนเวที โดย ครูไพรัช วันอุทา
รักษาการแทนผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานเปิดงาน และ
มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด(คลิ๊กดูภาพ)
ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา 2553 ในรอบรั้วโรงเรียน

โครงการวันคริสมาสต์ 25 ธ.ค.53 ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม ปี 53
 
 
 

คณะครูโรงเรียนโนนเมือง ฯ
จำนวนครู 16 คน ผู้บริหาร 1 คน
ผลงานนักเรียนงานศิลปหัตถกรรม
                ครั้งที่ 61 ในระดับเขตพื้นที่่ฯ
     ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศการเขียนเว๊บไซต์ Web Editor      ระดับประถม ( ป.4-6)
ชนะเลิศเดี่ยวโหวด ระดับประถมศึกษา
เหรียทองมารยาทไทย ป.4-6
เหรียญทอง Presentation ป.4-6
เหรียญทองเดี่ยวแคน ระดับ ป.4-6
เหรียญเงิน Speech ป.1-3
เหรียญทองแดง Speech ป.4-6
เหรีญทองแดง ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3
    
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศเขียนเว๊บไซต์ Web Editor
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3
ชนะเลิศร้องเพลิงไทยเดิม ระดับมัธยมต้น
เหรียญทองการสร้างหนังสืออีเล๊กทรอนิก
     (E-Book) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง พานสินสอด มัธยมฯตอนต้น
เหรียญทองการประดิษฐเศษวัสดุฯ
เหรียญทองเดี่ยวโปงลาง ม.1 - 3
เหรียญทองเพลงคุณธรรม ม.1-3
เหรียญทองเพลงลูกทุ่ง ระดับ ม.1 - 3

เหรียญทองการสร้างภาพปะติด ม.1- 3
เหรียญเงินเขียนเรียงความ ฯ ม.1-3

เหรียญเงินกล่าวสุนทรพจน์ ม.1 - 3
เหรียญเงินเพลงพระราชนิพนธ์
ม.1 - 3
เหรียญทองแดง หนังสือเล่มเล็ก ,
    ตอบปัญหาสุขภาพ, Spelling Bee
   (รายละเอียดทั้งหมด คลิ๊กที่นี่)


  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา
  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง
  โรงเรียนหนองตุวิทยา
  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา
  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์
  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
Web ธีระกานต์ กรวยสวัส ป.6

 

 

 
ภาพข่าวการศึกษา UPDATE รายวัน จาก ครูไทยดอตคอม
 
 
 
หลักสูตรแกนกลางโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
sar 2553
แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2553
คณะกรรมการสถานศึกษา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบฯ
ปี 2553

 
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
webmaster นายเข็มชาติ เขตผดุง โทร 08-5755-4740   e-mail   khem4740@hotmail.com
กระทรวงศึกษาธิการ